Facebook Pixel
TOLLFRITT på alle leveranser

Integritetspolicy

  • 1. Allmänt om personuppgifter

   Parfymonline TJL Trading AB (”Parfymonline”, ”vi, ”oss” och ”vår”) strävar efter att alltid skydda alla personuppgifter vi behandlar på bästa möjliga vis. Vi arbetar för att följa alla rådande lagar och regler för att skydda personuppgifter och därmed din personliga integritet. Syftet med denna policy är bl.a. för att hjälpa dig att förstå vilka personuppgifter som Parfymonline samlar in samt hur vi använder dina personuppgifter. Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in via vår hemsida www.parfymonline.se (”Webbplatsen”).

  • 2. Personuppgiftsansvarig

   Parfymonline TJL Trading AB, organisationsnummer 556965-1259, August Barks Gata 30b, 421 32 (ej besöksadress) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Mer information om bolaget hittar du på Om oss


  • 3. Kategorier av personuppgifter, ändamål och rättslig grund

   Vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss, alternativt som samlas in genom cookies på Webbplatsen.

   Det övergripande ändamålet med vår behandling är att administrera dina beställningar och fullgöra våra avtalsåtaganden gentemot dig som kund.

   Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Däremot kan vår möjlighet att ingå avtal och därefter fullgöra vårt avtal samt administrera avtalsförhållandet med dig påverkas om du inte lämnar dina personuppgifter.

   Följande personuppgifter behandlas med stöd av att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås och för följande ändamål:

   - Ditt namn, som används för identifikation.
   - Leveransadress, som används för att uppfylla vårt leveransåtagande.
   - IP-adress, som används som alternativt identifikationssätt och riskåtgärd vid potentiella bedrägerier. Det är dock främst polisen och din internetleverantör som faktiskt kan spåra en person genom en IP-adress.
   - E-postadress, som används som primärt kommunikationssätt då det anses av oss vara mest kostnadseffektivt och minst påträngande; e-post används för att skicka orderbekräftelse, leveransbekräftelse, elektronisk fakturaadress och eventuell kommunikation då vi skulle behöva komma i kontakt med dig i samband med din beställning.
   - Telefonnummer, som används som branschstandard vid leveransavisering, samt sekundärt kommunikationssätt om du inte skulle gå att nå via e-post av någon anledning.
   - Orderdetaljer, såsom varornas mängd och art, som används under plock och pack samt för att kunna utföra kundtjänstrelaterade ärenden.
   - Betalningsstatus/historik, som används för att kunna kontrollera om du uppfyllt ditt betalningsåtagande som kund och för att kunna svara på kundservicetrelaterade frågor kring betalning som kommer från dig.
   Personnummer behandlas med stöd av vikten av en säker identifiering. Personnummer behandlas i samband med beställning på uppdrag eller vid krav från betalnings- och kreditföretag och för ändamålet kreditupplysning.

   Följande personuppgifter behandlas med stöd av att det nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse och för ändamålet att fullgöra vår bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078):

   - Ditt namn
   - Leveransadress
   - Fakturanummer
   - Varornas art och mängd
   Följande personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning mellan dina intressen och vårt berättigade intresse av att kunna analysera köpvanor i syfte att förbättra vårt kunderbjudande och för ändamålet statistik:

   - Personuppgifter och uppgifter som behandlas i detta syfte är kön, ålder, postort och varornas mängd och art.


  • 4. Särskilt om direktmarknadsföring

   Dina personuppgifter kan, beroende på vilken information du lämnat till oss, komma att används för utskick per post, sms och e-post, samt för direktmarknadsföring och information via telefon. Detta omfattar aktiviteter som nyhetsbrev, direktmarknadsföring och kundundersökningar. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta direktmarknadsföring mot dig.

   Om du har eller de senaste tolv (12) månaderna har haft en kundrelation till oss, och inte lämnat samtycke enligt stycket nedan, behandlas följande personuppgifter med stöd av en intresseavvägning mellan dina intressen och vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och för ändamålet direktmarknadsföring:

   - E-postadress, som används som primärt kommunikationssätt.
   - Leveransadress och telefonnummer, som används som sekundära kommunikationskanaler.
   - Orderhistorik, födelsedag och kön, som används för att kunna skräddarsy vår kommunikation och erbjudanden för dig och därmed göra dessa bättre och mer relevanta för dig.
   - Sådan information inklusive personuppgifter som inhämtas genom cookies. Läs mer här - https://www.parfymonline.se/cookies.html
   Följande personuppgifter behandlas med stöd av ditt samtycke och för ändamålet direktmarknadsföring:- E-postadress.

  • 5. Hur länge sparas personuppgifter

   Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig, krävs enligt lagstadgade lagringstider, tillåtet enligt praxis eller vi i tillämpliga fall har ditt samtycke för behandlingen.

   Personuppgifter som är nödvändiga för fullgörandet av köpeavtalet (inklusive leverans och betalning) sparas i tre (3) år, därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

   Personuppgifter som är nödvändiga för att kunna uppfylla gällande bokföringsrelaterad och skattemässig lagstiftning måste sparas i minst sju (7) år enligt den svenska bokföringslagen och bokföringsnämnden.

   Personuppgifter som behandlas för ändamålet statistik sparas i tre (3) år.

   Personuppgifter som behandlas i marknadsföringssyfte med stöd av en intresseavvägning sparas maximalt ett (1) år efter avslutad kundrelation eller till dess att du avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Med datum för avslutad kundrelation anser vi tiden sedan vår sista ömsesidiga interaktion, exempelvis datumet för ditt sista köp hos oss.

   Personuppgifter som behandlas i marknadsföringssyfte med stöd av samtycke spara till dess att du avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre vill motta direktmarknadsföring.

   Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla respektive ändamål eller tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.


   6. Utlämnande av personuppgifter

   Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden.

   Vi lämnar ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern samt våra leverantörer och samarbetspartners. Exempelvis lämnas dina personuppgifter ut till våra IT-leverantörer och programmerare, leverantörer av datalagringstjänster och leverantörer av marknadsföringslösningar. Vi lämnar ut dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål och i enlighet med rådande lagar och regler. I de fall dina personuppgifter lämnas ut finns personuppgiftsbiträdesavtal på plats för att säkerställa att våra personuppgiftsbiträden arbetar på sådant vis som skyddar dina personuppgifter.

   Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med en annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuella köpare och dennes rådgivare.   7 Överföring av personuppgifter till tredjeland


   Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss.

    

    

   8 Hur skyddas personuppgifter


   Vi arbetar för att hålla alla personuppgifter som vi samlar in och behandlar på ett säkert sätt. Därför har vi vidtagit en rad säkerhetsåtgärder.

   Vi använder oss av SSL protokoll, vilket betyder att dina personuppgifter är privata när de skickas till Webbplatsen. Detta visas i fältet för webbadressen med ett grönt lås. Genom att klicka på det gröna låset kan du få mer information om detta, hur det fungerar samt se en fullständig lista över alla cookies på Webbsidan. Du bör kontrollera att SSL inte har stängts av i inställningarna för din webbläsare.

   Vi har vederbörliga antivirusprogram, brandväggar och kryptering för att förhindra obehörig tillgång till vårt nätverk och data. Personuppgifter säkerhetskopieras.

   Endast behörig personal som behöver tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har åtkomst till dina personuppgifter. Sådana arbetsuppgifter omfattas av de olika ändamål vi sparar och behandlar personuppgifterna för. Tillgång till de platser där personuppgifterna sparas och behandlas är begränsad till behörig personal, vilka måste identifiera sig för att få åtkomst. Personalen har instruerats om de åtgärder de ska vidta för att behandla personuppgifter på ett säkert sätt.

   Vid eventuella personuppgiftsincidenter kommer vi att rapportera dessa till Datainspektionen inom 72 timmar, samt informera de berörda när så krävs enligt tillämplig lag.

    

  • 9. Dina rättigheter

   Om personuppgifter om dig registrerats hos oss, har du rätt att begära registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad.

   Parfymonline arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta. Om någon av de personuppgifter som du lämnat till oss behöver korrigeras eller uppdateras, t.ex. om du ändrar din adress eller mobilnummer, ber vi dig att lämna korrekta personuppgifter genom att skicka ett mail till vår kundtjänst. Du har givetvis rätt att när som helst begära att dina personuppgifter rättas.

   Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

   Dina personuppgifter kommer inte att behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig detta. Även om du har vid något tillfälle givit samtycke till detta, har du rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att bara avse en del av behandlingen.

   Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.


  • 10. Kontakta oss

   Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss genom e-post – [email protected]


   11 Länkar

   Vi kan på Webbplatsen komma att länka till andra webbsidor som ligger utanför vår kontroll och vice versa. Även om vi har som ambition att säkerställa att vi enbart länkar till sådana webbsidor som delar våra policys, är Parfymonline inte ansvarig för skydd eller sekretess och information inklusive personuppgifter som kund tillhandahåller på andra webbsidor. Vi rekommenderar att kunden läser den aktuella webbsidans integritetspolicy.

 • 12 Ändringar av policy

  Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på bästa möjliga sätt.

  Parfymonline förbehåller sig rätten att utföra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst, i den utsträckning dessa behövs för att åtgärda potentiella störningar eller för att uppfylla nya gällande tekniska eller legala krav. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen.
To Top